Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid.        

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van, of met Coaching Myrabelle, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden, en de privacyverklaring, verwezen.

Algemene Voorwaarden :

 • Alles wat U bespreekt is vertrouwelijk. Mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van U en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Coaching Myrabelle dit kenbaar maken aan derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit wordt eerst uitdrukkelijk met U besproken, de privacywetgeving in acht nemend.
 • Coaching Myrabelle hanteert een overeenkomst, welke u dient te ondertekenen bij aanvang van het traject. U tekent dan ook voor akkoord, en voor het gezien hebben van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.
 • Er kan U gevraagd worden om toestemming te verlenen, indien nodig, om de gegevens aan uw huisarts te overleggen.
 • Coaching Myrabelle is verplicht zich te houden aan haar beroepsgeheim.
 • Coaching Myrabelle is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling.
 • Coaching Myrabelle is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld.
 • Coaching Myrabelle heeft ten aanzien van U een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt. Daarnaast vraagt zij ook inzet van U en uw gezin/omgeving. Om zo, samen te werken aan het behalen van het beoogde doel.
 • Coaching Myrabelle heeft geen resultaatverplichting. Keuzes en beslissingen die U neemt ten aanzien van U en uw kind behoren tot uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt U in rekening gebracht.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op met Coaching Myrabelle zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
 • Er is geen afgesloten wachtruimte binnen de praktijk, dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt. Indien nodig wacht de ouder op de gang voor de praktijkruimte.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar.

Coaching
Myrabelle is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16
jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord
moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er
zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over
de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee
akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de
coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coaching
Myrabelle kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid :

Coaching Myrabelle is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt. Dit geldt voor zowel de individuele sessies, als voor de weerbaarheidstraining, de mind set training en de ik leer leren training.

Betalingsvoorwaarden :

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf over te maken naar de rekening van Coaching Myrabelle. In uitzonderlijke gevallen is er een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen; informeer hiernaar voorafgaand aan het traject bij Coaching Myrabelle. Indien er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Coaching Myrabelle een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Coaching Myrabelle, zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Coaching Myrabelle gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Vergoedingen :

 • Als activerende begeleiding kunnen de kosten worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Kindercoaching wordt meestal niet vergoed door ziektekostenverzekeraars, wel is het mogelijk om een coulanceverklaring naar uw ziektekostenverzekeraar te sturen.

Kwaliteit en Scholing :

 • Bijscholing vind ik belangrijk om de kwaliteit te kunnen geven die nodig is.
 • Ik wens mijzelf dan ook te blijven ontwikkelen en volg hiervoor geregeld intervisie, supervisie, cursussen/bijscholing/nascholing en workshops m.b.t. het coachen van kinderen en hun ouders.

Tarieven :

Deze staan beschreven op de website . Gelieve deze te raadplegen voor verdere info .

Contact gegevens en andere info

Deze gegevens vind je hier verzameld op de website met al de nodige informatie en links die je kunnen helpen om mij te contacteren .

Coaching Myrabelle anno 2019